Breaking News

ຈອມດິເດືອດເທີງສັງວຽນ ເມືອງລາວ ກຽດທົງຍົດ ຫັກປາກກາ ຊຽນມວຍທຸກໆສຳນັກ.

#ຈອມດິເດືອດເທີງສັງວຽນ ເມືອງລາວ ກຽດທົງຍົດ ຫັກປາກກາ ຊຽນມວຍທຸກໆສຳນັກ.

ວັນທີ 3/4/22 ທີ່ຜ່ານມາ ສະຫນາມມວຍ ຣາດຊະດຳເນີນ (ໄທ) ເສີກຊ້າງມວຍໄທກຽດເພັດ ຄູ່ທີ່ 3 ເມືອງລາວ ກຽດທົງຍົດ (ມຸມຟ້າ)

ພົບກັບ ດາບດຳ ປຕທ.ທອງທະວີ ຜົນປະກົດວ່າ ເມືອງລາວ ກຽດທົງຍົດ ຊະນະນ໋ອກ ດາບດຳ ປຕທ.ທອງທະວີ ໄປໃນຍົກທີ 4.ເປັນຫນຶ່ງນັກມວຍ ສປປ.ລາວ🇱🇦

ທີ່ມາໂລດແລ່ນໃນເວທີ ເມືອງຫລວງຂອງໄທ🇹🇭

#ນັກສູ້ລາວໃຕ້ ຈອມດິເດືອດເລືອດສາດ ເມືອງລາວ ກຽດທົງຍົດ

#ໄລ່ຕາມກະແສຂ່າວ

Recent Comments

No comments to show.