Breaking News

ການສໍ້ລາດບັງຫລວງແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງໄດ້ປາບປາມຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີມາດຕາຄື

ເພີ່ມທະວີບົດບາດການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວດ້ວຍກົດໝາຍ “ຮຽນຮູ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ”

(1). ນິຍາມ: ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແມ່ນພຶດຕິກຳຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ທະຫານຕຳຫຼວດ ທີ່ສວຍໃຊ້ສິດອຳນາດ ຖານະຕຳແໜ່ງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອຍັກຍອກ ສໍ້ໂກງ ຮັບ ແລະ ໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ມີພຶດຕິກຳອື່ນໆ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອວ ຄອບຄົວ ຍາດພີ່ນ້ອງ ໝູ່ຄູ່ ພັກພວກ ຊື່ງກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ລວມໝູ່ ສັງຄົມ ຫຼື ສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ.

ການປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ການນຳໃຊ້ເອກະສານປອມ;

ການເປິດເຜີຍຄວາມລັບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ການກົດໜ່ວງ ຖ່ວງດືງເອກະສານ, ການໃຫ້ ຫຼື ຮັບເງີນ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ອື່ນໆ.

(3). ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບພະນັກງານ:

ຮັບເງີນ ວັດຖຸສີ່ງຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນຈາກບຸກຄົນ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວພັນກັບໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຊື່ງອາດຈະສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ສັງຄົມ ຫຼື ສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ;

ໃຫ້ເງິນ ວັດຖຸສີ່ງຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນແກ່ບຸກຄົນ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຊື່ງອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ສັງຄົມ ຫຼື ສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ;

ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກົດໜ່ວງ ຖ່ວງດືງ ແຊກແຊງ ໃນການແກ້ໄຂວຽກງານໄດໜື່ງ;

ເປີດບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ນອກ ສປປລາວ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ;

ເປັນນາຍໜ້າໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເຊັ່ນ: ແລ່ນຄະດີ ແລ່ນໂຄງການ ຂໍໂຄຕາ;

ໃຊ້ຖານະຕຳແໜ່ງ ເພື່ອກູ້ຢືມເງິນຂອງສ່ວນລວມ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ຜູ່ອື່ນ ຫຼື ຄໍ້າປະກັນໃຫ້ຜູ່ອື່ນໄປກູ້ຢືມເງິນຢູ່ທະນາຄານ;

ບັນຈຸ ຊັບຊ້ອນ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງເມຍ ຫຼື ຜົວ ລູກ ຫຼື ຍາດໄກ້ຊິດຂອງຕົນເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງນຳພາ ຄູ້ມຄອງໃນບາງຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ຈະສ້າງເງື່ອນໃຂໃຫ້ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເຊັ່ນ: ວຽກງານຈັດຕັ້ງ ວຽກງານກວດກາ ການເງິນການບັນຊີ ຄັງເງິນ ການຮັກສາສາງ ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ແລະ ອື່ນໆ;

ຄອບຄອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຊັບຂອງລໄດ ລວມໝູ່ໂດນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ຄອບຄົວ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ພັກພວກ;

ນຳໃຊ້ເງິນ ຫຼື ຊັບຂອງລັດ ລວມໝູ່ ເພື່ອສັງສັນຊູມແຊວ ເອົາເປັນຂອງຂວັນ ຫຼື ແບ່ງປັນໃຫ້ພະນັກງານ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນນອກລະບຽບກົດໝາຍ;

ປອມແປງເອກະສານ ຫຼັກໂລບປອມແປງມາດຕະຖານເຕັກນິກ ໂກງການປະມູນ ຫຼື ສຳປະທານ;

ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ ຫຼື ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ;

ປາບປາມ ນາບຂູ່ ກົດໜ່ວງຜູ່ຮ້ອງຟ້ອງ ຜູ່ຕຳນິສົ່ງຂ່າວ ຫຼື ຜູ່ສະເໜີລາຍງາຍງານຂໍ້ມູນດ້ານຫຍໍ້ທໍ້ຕ່ສງໆກ່ຽວກັບຕົນ;

ແອບອ້າງຊື່ສຽງ ຖານະຕຳແໜ່ງ ສິດອຳນາດໜ້າທີ່ຂອງຂັ້ນເທີງ ຫຼື ຂອງຜູ່ອື່ນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.

ໃນກໍລະນີຜູ່ກະທຳຜິດ ຫາກໄດ້ເອົາການຫຼັກໂລບ ປອມແປງມາດຕະຖານເຕັກນິກກໍ່ສ້າງ ສຳຫຼວດອອກແບບ ຄິດໄລ່ ໂກງການປະມູນ ຫຼື ການສຳປະທານເປັນອາຈິນ, ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກູ່ມ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍເກີນກວ່າ 700.000.000 ກີບ ຫາ 2.000.000.000 ກີບ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບເກີນກວ່າ 14 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 01 % ຂອງມູນຄ່າເສຍຫາຍ;

ໃນກໍລະນີຜູ່ກະທຳຜິດ ຫາກໄດ້ເອົາການຫຼັກໂລບ ປອມແປງມາດຕະຖານເຕັກນິກກໍ່ສ້າງ ສຳຫຼວດ ອອກແບບ ຄິດໄລ່ ໂກງການປະມູນ ຫຼື ການສຳປະທານເປັນອາຈິນ, ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກູ່ມ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍເກີນກວ່າ 2.000.000.000 ກີບ ຈະຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາຍຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 01 % ຂອງມູນຄ່າເສຍຫາຍ.

Sponsor by sokxay plus

ວີທີຊື້ເລກ ໄດ້ຮັບເງີນຄືນ 5% ໄດ້ແທ້ 100%

ພຽງເທົ່ານີ້ ກໍ່ຮັບໄປເລີຍ ສ່ວນຫຼຸດ 5% ງ່າຍ


About admin

Check Also

ແຊ໌ເຕີຶອນ! ຫຼິ້ນ Tik Tok ໃຫ້ມີສະຕິ

ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ແອັບຕິກຕ໋ອກ (Tik Tok) ເປັນແອັບພິເຄຊັນສ້າງຄວາມບັນເທິງອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກທີ່ເຂົ້າເຖິງຄົນທຸກກຸ່ມ ແລະ ທຸກໄວ ບາງຄອນເທັນກໍ່ໃຫ້ສຽງຫົວຜ່ອນຄາຍອາລົມ ແລະ ຄວາມເພີດເພີນ ແຕ່ໃນບາງຄອນເທັນກໍ່ສ້າງຄວາມຈິບຫາຍວາຍປວງໃຫ້ຕົນ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ Junk challenge …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent Comments

No comments to show.