ທ່ານມີວິທີອອມເງິນເພື່ອອະນາຄົດແນວໃດ?

ການອອມເງິນເຮັດໃຫ້ເຮົາມີເງິນໃຊ້ໃນອະນາຄົດແທ້​ ຫລືບໍ່? ແລ້ວຈະອອມແນວໃດດີ? ການອອມເງິນເປັນສິ່ງ ທີ່ຫລາຍຄົນທີ່ປະຕິບັດ. ແຕ່ຫນ້າແປກໃຈທີ່ຫລາຍຄົນບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການອອມເງິນ ແຕ່ຍັງມີຄົນອີກກຸ່ມຫນຶ່ງ ທີ່ພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການອອມເງິນ. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າທຸກຄົນຕ່າງກໍອອມເງິນຄືກັນ ແຕ່ຜົນລັບທີ່ໄດ້ກັບຕ່າງກັນ? ຫລື ເປັນຍ້ອນຕົ້ນທຶນຕ່າງກັນ? ມື້ນີ້, ຂ້ອຍເອງມີວິທີໃນການອອມເງິນທີ່ຈະມາແບ່ງປັນໃຫ້ກັບນັກອ່ານທັງຫລາຍ ຫລັງ ຈາກອ່ານແລ້ວທຸກຄົນຈະຮູ້ວ່າອອມແນວໃດໃຫ້ມີເງິນອອມໄວ້ໃຊ້ໃນອະນາຄົດ.

ການອອມເງິນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຫລາຍຄົນຖືກປູກຝັງໂດຍພໍ່ແມ່ ຄູບາອາຈານ ແລະ ເອື້ອຍອ້າຍວ່າໃຫ້ຮູ້ຈັກປະຢັດ ເງິນ ຮູ້ຈັກອອມເງິນໄວ້. ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າຫລາຍຄົນເຮັດ ແຕ່ຫນ້ອຍຄົນທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ການຫາເງິນເປັນສິ່ງທີ່ຍາກ ແຕ່ການ ອອມຍິ່ງຍາກກວ່າຫລາຍເທົ່າ ຂ້ອຍເອງກໍມັກໃນການອອມເງິນ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີເງິນເກັບໄວ້ໃຊ້ . ການອອມເງິນ ທີ່ດີຄວນມີເປົ້າຫມາຍ ເຊັ່ນຂ້ອຍມີເປົ້າຫມາຍຢາກໄດ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຢາກມີເງິນເກັບບໍ່ຕໍ່າກວ່າ​2.000.000 ລ້ານກີບ ກ່ອນລົງຝືກງານ ປີ 2022. ເມື່ອມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຊັດເຈນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕັ້ງໃຈອອມເງິນຫລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ການອອມຈະບັນລຸເປົ້າຫມາຍຕ້ອງຂຶ້ນກັບວິທີການຄິດອີກດ້ວຍ.

ໃນເມື່ອກ່ອນຂ້ອຍຈະອອມເງິນຈາກເສດເງິນທີ່ເຫລືອຈ່າຍ ຖ້າມື້ໃດບໍ່ເຫລືອຂ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ອອມ. ບາງຄັ້ງຈ່າຍ ເງິນຈົນຫມົດກະເປົາ ສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງທຸບກະປຸກເອົາເງິນອອມອອກມາໃຊ້ ເຊິ່ງເປັນການອອມເງິນທີ່ເສຍເວລາທີ່ສຸດ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວຂ້ອຍກໍບໍ່ມີເງິນອອມ. ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ນັ່ງຄິດວ່າຈະອອມເງິນແນວໃດດີ? ແລະ ຂ້ອຍກໍລອງປ່ຽນວິທີ ການອອມເງິນມາເປັນແບບໃຫມ່ເຊັ່ນ ມື້ທີ່ຂ້ອຍຫາເງິນມາໄດ້ ຂ້ອຍຈະແບ່ງເງິນອອກເປັນ 3 ສ່ວນ . ສ່ວນທີ1 ຄືອອມ ໄວ້ , ສ່ວນທີ2 ເອົາມາໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນ, ສ່ວນທີ3 ເອົາໄປລົງທຶນ . ທຸກຄົນສັງເກດບໍ່ວ່າການອອມເທື່ອນີ້ມີຄວາມແຕກ ຕ່າງຈາກເທື່ອກ່ອນຫລາຍ ເພາະມີການວາງແຜນການເງິນ.ເງິນສ່ວນທີ3 ເປັນສ່ວນສໍາຄັນສໍາລັບຂ້ອຍ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເງິນຈະເລີນງອກງາມ ຂ້ອຍເອົາເງິນໄປລົງທຶນ ເຊັ່ນ: ຂາຍບັດເຕີມເງິນ, ຂາຍສາລະເປົາ ,ຂາຍເຄື່ອງນຸ່ງ, ຂາຍຜ້າອັດປາກ … ແລະ ນໍາເອົາກໍາໄລທີ່ໄດ້ຈາກການລົງທຶນນັ້ນ ໄປອອມອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເງິນອອມເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນຕະຫລອດ. ວິທີການອອມແບບໃຫມ່ຂອງຂ້ອຍຈະແບ່ງອອມກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງເອົາເງິນໄປໃຊ້ຈ່າຍແນວອື່ນ ບໍ່ແມ່ນອອມຈາກເສດເງິນທີ່ເຫລືອດັ່ງ warren Edward Buffett ໄດ້ ກ່າວໄວ້ “Do not save what is left after spending , Spend what is left after saving ” ຢ່າທ້ອນເງິນຈາກເງິນ ທີ່ເຫລືອຈາກການຈ່າຍ ແຕ່ຈົ່ງທ້ອນເງິນທີ່ເຫລືອຈາກການຫັກທ້ອນໄວ້ແລ້ວ , ວິທີນີ້ເປັນວິທີຫນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດແລ້ວໄດ້ຜົນ.

ຫລາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າໂຕເອງອອມເງິນບໍ່ໄດ້ຍ້ອນມີພາລະທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍຫລາຍ , ຄວາມຈິງແລ້ວມັນເປັນພຽງຂໍ້ອ້າງເພາະຂ້ອຍກໍເຄີຍຄິດແບບນີ້ ທຸກຄົນລອງຄິດເບິ່ງວ່າພາລະຫລາຍ ຫລື ໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍກັນແທ້ , ການໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາອອມເງິນບໍ່ໄດ້ …. ສະນັ້ນ, ທຸກຄົນຄວນຄິດວ່າລາຍຈ່າຍໃດທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລ້ວໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນມັນລົງ ເຊັ່ນ: ຄ່າອິນເຕີເນັດ, ຄ່າເບຍ, ເຄື່ອງນຸ່ງ … ຂ້ອຍມີເງິນອອມຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ ຍ້ອນການຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນເຫລົ່ານີ້ລົງ.

ເມື່ອມີເປົ້າຫມາຍ ມີແບບແຜນການອອມເງິນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລ້ວ ມີສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍຂາດບໍ່ໄດ້ຄື: ວິໄນໃນຫານອອມເງິນ. ຫລາຍຄົນຄິດວ່າຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການອອມເງິນຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຫລາຍ ຄວາມຈິງແລ້ວຕົ້ນທຶນບໍ່ໄດ້ສໍາຄັນວິໄນຕ່າງຫາກທີ່ສໍາຄັນ .ການອອມເງິນຄວນອອມຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ ສໍາລັບຂ້ອຍ ເອງເປັນຄົນຕົ້ນທຶນຫນ້ອຍຢູ່ແລ້ວ ກວ່າຈະເກັບໄດ້1.000.000ກີບ ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກຫລາຍ ແຕ່ຕອນນີ້ຂ້ອຍກໍເຮັດ. ມັນໄດ້ແລ້ວ ຍ້ອນຂ້ອຍປ່ຽນຈາກການອອມແບບເກົ່າ ສ້າງໃຫ້ຕົນເອງມີວິໄນຂຶ້ນເຊັ່ນ: ກໍານົດວ່າຈະອອມເທົ່າໃດຕໍ່ມື້ ຕໍ່ ເດືອນ ແລ້ວກໍອອມເທື່ອລະຫນ້ອຍຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ ປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ດັ່ງໃນປື້ມ “ຫາເງິນໄດ້ ໃຊ້ເງິນ ເປັນ 1000 ລ້ານເຈົ້າກໍເຮັດໄດ້” ໂດຍ ສອນລໍ່ ໂຊຕຸ້ກີ້ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ເຮົາຕ້ອງອອມເງິນກ່ອນຈ່າຍເງິນ ແລະ ຕ້ອງສ້າງ ວິໄນໃນການອອມຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີ , ປະຕິບັດການອອມຕາມແຜນໃຫ້ໄດ້.​

ທຸກຄົນທີ່ອ່ານມາຮອດນີ້ ຄິດວ່າການອອມຂອງເຈົ້າ ແລະ ຂອງຂ້ອຍຕ່າງກັນຫລືບໍ່ ? ທັງຫມົດນີ້ກໍຄືການອອມ ແບບໃຫມ່ທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ກໍຄື ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍ, ວາງແຜນການອອມ (ແບ່ງອອມ-ແບ່ງຈ່າຍ-ແບ່ງລົງທຶນ) , ຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ , ສ້າງວິໄນໃນການອອມ . ຖ້າຢາກມີເງິນໄວ້ໃຊ້ໃນອະນາຄົດ ການອອມເງິນເປັນທາງເລືອກຫນຶ່ງທີ່ ຫລາຍຄົນໃຊ້ ແຕ່ຫນ້ອຍຄົນຈະເຮັດໄດ້ ສາເຫດທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ຄືຂາດວິທີໃນການອອມເງິນ ໃຊ້ວິທີເກົ່າໆ ຜົນລັບທີ່ແຕກຕ່າງ ມັນຕ້ອງໄດ້ມາຈາກວິທີທີ່ແຕກຕ່າງ ຖ້າຍັງເຮັດແບບເກົ່າ ກໍຢ່າຫວັງຜົນລັບແບບໃຫມ່. ຂ້ອຍເອງກໍບໍ່ໄດ້ບອກວ່າ ວິທີດັ່ງກ່າວມັນດີທີ່ສຸດ ແຕ່ມັນເປັນວິທີຫນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍລອງເຮັດແລ້ວມັນໄດ້ຜົນ ຈຶ່ງນໍາມາແບ່ງປັນໃຫ້ກັນນັກອ່ານ ທັງຫລາຍ ຖ້າເຈົ້າຢາກອອມເງິນແລ້ວມີເງິນອອມ ຈົ່ງຮູ້ຈັກບໍລິຫານເງິນ ແລະ ມີວິທີໃນການອອມທີ່ດີ ເພາະມັນຈະເຮັດ ໃຫ້ເຈົ້າບໍ່ເສຍເວລາອອມເງິນ ແລະ ມີເງິນໄວ້ໃຊ້ໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.

ໂດຍ ນາງ ສຸກສະຫວັນ ຈິດຕະວັງໂສ

Sponsor by sokxay plus

ວີທີຊື້ເລກ ໄດ້ຮັບເງີນຄືນ 5% ໄດ້ແທ້ 100%

ພຽງເທົ່ານີ້ ກໍ່ຮັບໄປເລີຍ ສ່ວນຫຼຸດ 5% ງ່າຍ


About admin

Check Also

ໂຊກເຮັງ! ເສດຖີຄົນໃຫມ່ມາແລ້ວເດີ້

ໂຊກເຮັງ! ເສດຖີຄົນໃຫມ່ມາແລ້ວເດີ້. ເລກປະຈຳງວດ ວັນທີ່ 5/10/2022 ເຊີ່ງ ເສດຖີຄົນນີ້ໄດ້ຊື້ ຕົວເລກຖືກລາງວັນຊະນະເລີດ 6 ຕົວໂດຍຕົງ ດີໃຈນຳຜູ້ໂຊກດວງເຮັງທີ່ເປັນເສດຖີຂ້າມຄືນໃນຄັ້ງນີ້ເດີ … … ຊົມຄຼິບ ເລທີ່ອອກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent Comments

No comments to show.