Breaking News

🔥🔥ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ​ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ​ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ ໂດຍອອກ 16​ ຂໍ້ຫ້າມດັ່ງແຈ້ງການລຸ່ມນີ້

🔥🔥ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ​ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ​ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ ໂດຍອອກ 16​ ຂໍ້ຫ້າມດັ່ງແຈ້ງການລຸ່ມນີ້.

1. ຫ້າມສ້າງກຸ່ມກ້ອນ, ປັ່ນປ່ວນ, ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ, ເວັ້ນເສັຍໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ການຈັດຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ້, ປະລະໜ້າທີ່, ຂາດການ ຫຼື ບໍ່ມາປະຈຳການເປັນປົກກະຕິ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກການຈັດຕັ້ງ.

2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ລໍາອຽງ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ, ແກ່ຍາວເວລາໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂເອກະສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ.

3. ສ້າງເອກະສານ ຫຼື ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດສ້າງເອກະສານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ເອກະສານການເງິນ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ, ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການເງິນ ລວມທັງການປິດບັງການກະທຳຜິດຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

4. ສວຍໃຊ້ສິດອໍານາດ, ໜ້າທີ່, ຖານະຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ແອບອ້າງບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອງ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ຄູ່, ພັກພວກ ດ້ວຍການຍັກຍອກ, ສໍ້ໂກງ, ໃຫ້, ຂໍເອົາ, ຮັບ ຫຼື ທວງເອົາສິນບົນ ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ຫຼື ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈາກເຈົ້າຂອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປຸກລະດົມການອຸປະຖໍາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນຂອງຂວັນຂອງຕ້ອນ.

5. ໃຊ້ສິດໜ້າທີ່ເກິນຂອບເຂດ ຊຶ່ງກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ.

6. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື ສົມຮູ້ຮ່ວມຄຶດ ກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ເພື່ອລັກໂລບ, ສໍ້ໂກງ ຫຼື ມີພຶດຕິກໍາ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

7. ເມີນເສີຍ, ເພິ່ນເລີ້ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ບິດເບືອນຂໍ້ມູນ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ ການພິຈາລະນາເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານ ທີ່ດິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດແລະ ວຽກງານອຶ່ນ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

8. ສວຍໃຊ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ ຊັບສິນຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອງ, ຍາຕພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ຄູ່, ພັກພວກ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

9. ຍັກຍອກ, ສໍ້ໂກງເອົາສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ.

10. ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ປ່ຽນແປງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມຍັງມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ, ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ, ທີ່ດີນວັດທະນະທໍາ, ທີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ, ທີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ທີ່ດິນປ່າຜະລິດ, ທີ່ດິນເຂດຫວງຫ້າມຂອງລັດ.

11. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຊື້-ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເຊື້ອຊາດລາວ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃສ່ຊື່ ຫຼື ບໍ່ໃສ່ຊື່ພົ້ນລະເມືອງລາວໄວ້.

12. ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ອອກໜັງສືອະນຸຍາດ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ຳ, ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ, ອຸຕຸນີ້ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

13. ເປັນນາຍໜ້າ, ທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

14. ປອມແປງ ຫຼື ທຳລາຍຫຼັກຖານ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ບໍລິມາດ, ລາຄາຫົວໜ່ວຍ, ການປະມູນ,ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອກະສານ, ລາຍເຊັນ ຫຼື ຕາປະທັບ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການ ຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ທຳລາຍ ຫຼັກເຂດແດນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

15. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະການ.

16. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ມີການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ນອກນີ້,​ ຍັງມີນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ້​ ແລະ​ ມາດຕະການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

Sponsor by sokxay plus

ວີທີຊື້ເລກ ໄດ້ຮັບເງີນຄືນ 5% ໄດ້ແທ້ 100%

ພຽງເທົ່ານີ້ ກໍ່ຮັບໄປເລີຍ ສ່ວນຫຼຸດ 5% ງ່າຍ


About admin

Check Also

ສົດໆ…

ດ່ວນ! ສາວ ຈະໂດດນ້ຳເພື່ອຈົບຊີວິດໂຕເອງ ດ່ວນ! ສາວ ຈະໂດດນ້ຳເພື່ອຈົບຊີວິດໂຕເອງ ຢູ່ແຄມນໍ້າຂອງສະຫວັນນະເຂດ ເວລາ 9:30 ນາທີ ວັນທີ 19/4/2023 ປະກາດຫາຍາດພີ່ນ້ອງຕອນນີ້ຢູ່ແຄມຂອງສະຫວັນນະເຂດໃຜຮູ້ຈັກລາວ ຫຼືຍາດພີ່ນ້ອງ ກະໃຫ້ແຈ້ງດ່ວນ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.